Werkgever: is uw concurrentie- of relatiebeding goed opgesteld?

Werkgever: is uw concurrentie- of relatiebeding goed opgesteld?

In de praktijk zijn concurrentie- en relatiebedingen niet weg te denken. Maar voldoet u als werkgever aan de voorwaarden en de formaliteiten? Mijn Advocaat geeft u drie stappen die u kunt nalopen.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd: stap 1

De eerste stap is om na te gaan of u met uw werknemers een concurrentie- en relatiebeding mag afspreken. In de wet (artikel 7:653 BW) is bepaald dat dit mag met werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben voor onbepaalde tijd en meerderjarig zijn. Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt een extra vereiste: de schriftelijke motivering. Als werkgever moet u bij het aangaan van de overeenkomst motiveren waarom u het in dit geval wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk acht om een concurrentie- en relatiebeding overeen te komen met de werknemer. Daarbij dient de motivering toegespitst te zijn op de desbetreffende werknemer. Een algemene motivering volstaat niet.

Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelangen: stap 2

In beide gevallen – dus zowel bij bepaalde en onbepaalde tijd contracten – geldt dat u als werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang nodig hebt. In de regel is dit vaak de bescherming van het bedrijfsdebiet. Dat houdt in dat u als werkgever de “knowhow” van uw bedrijf wilt beschermen: de bedrijfsprocessen, relaties, prijsafspraken etc., zodat de werknemer met deze kennis geen concurrerende werkzaamheden bij een andere werkgever (of voor zichzelf) kan verrichten. De noodzaak van een zwaarwegend belang is cruciaal. Bij het ontbreken daarvan, kan de rechter (op verzoek van de werknemer) het gehele beding aan de kant schuiven.

Belangenafweging: stap 3

Is er wel een zwaarwegend bedrijfs- en dienstbelang, dan is er nog een laatste hobbel te nemen: de afwegingen van belangen van werkgever enerzijds en die van de werknemer anderzijds. Als de rechter van oordeel is dat de werkgever onbillijk in zijn belangen wordt benadeeld door het beding, kan het geheel of gedeeltelijk aan de kant worden gezet. Daar kan mogelijk sprake van zijn als het concurrentie- en relatiebeding te ruim is geformuleerd, een te groot geografisch gebied kent of niet beperkt is in duur. Interessant is hierin wel dat de rechter dus ook kan overgaan tot aanpassing van het beding (in plaats van het algeheel uitsluiten daarvan).

Conclusie

Een goed begin is dus het halve werk. Als werkgever doet u er goed aan kritisch te kijken naar welke zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen u wilt beschermen, om vervolgens een scherp concurrentie- en relatiebeding te formuleren.

Hulp nodig bij de formulering of motivering van de bedingen? Of wilt u laten controleren of de bedingen in uw arbeidsovereenkomst volledig zijn? Mijn Advocaat staat u graag te woord.