Klachten- en geschillenregeling

Klachten- en geschillen
regeling

Op de dienstverlening van Mijn Advocaat is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Wanneer U ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst aan Mijn Advocaat voor.

De klachtenregeling van Mijn Advocaat dient bij de behandeling van uw klacht als leidraad. Deze klachtenregeling en de naam van de klachtenfunctionaris zijn op aanvraag verkrijgbaar. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend hebben opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat U vindt dat U recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,-. Hogere schadeclaims kunt U alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer U de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000,-, waarbij U schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.