Meerwerk: heeft u gewaarschuwd?

Meerwerk: heeft u gewaarschuwd?

Verrekening van meer en minder werk is kenmerkend in de aannemersbranche. Met regelmaat is meer en minderwerk aanleiding voor discussie tussen aannemer en opdrachtgever. Veel voorkomend gevolg is dat de aannemer niet alle kosten voor het meerwerk betaald krijgt. Wat zijn de spelregels in deze situatie? Heeft u als aannemer wel op tijd gewaarschuwd?

Meer- en minderwerk

Het is een open deur: meerwerk ziet op de werkzaamheden die door de aannemer worden verricht, maar die niet zijn inbegrepen in de vaste aanneemsom. Met andere woorden: tijdens het werk komen er extra werkzaamheden bij. Dat kan op verzoek van opdrachtgever zijn of omdat tijdens het uitvoeren van het werk blijkt dat er extra (noodzakelijke) werkzaamheden moeten worden verricht. Minderwerk ziet op de werkzaamheden die wel bij de berekening van de aanneemsom zijn inbegrepen, maar die uiteindelijk niet door de aannemer worden uitgevoerd.

Meerwerk

De wet (artikel 7:755 BW) bepaalt dat als op verzoek van opdrachtgever er toevoegingen of veranderingen aan het overeengekomen werk plaatsvinden, de aannemer de kosten hiervan enkel in rekening kan brengen als de opdrachtgever tijdig gewezen is op de noodzakelijke kostenverhoging die met deze toevoegingen en/of aanpassingen gepaard gaat. Dit is de zogenaamde waarschuwingsplicht die de aannemer heeft richting de opdrachtgever. Wij komen vaak situaties tegen waarin de aannemer niet heeft gewezen op de kostenverhoging of wanneer dit onvoldoende is vastgelegd richting de opdrachtgever. Vervolgens loopt u een risico dat meerwerk niet wordt betaald. Indien het meerwerk beperkt is, dan is het risico dat u loopt ook kleiner. Maar wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een aanzienlijke wijziging in de constructie of gebruikte materialen kan het meerwerk snel aanzienlijk oplopen en is uw risico ineens veel groter. Reden genoeg om daarom de opdrachtgever tijdig schriftelijk te waarschuwen, dit kan al eenvoudig (en snel) via een email of app-bericht, maar ook formeler door het opnemen in een addendum/alonge bij de aannemingsovereenkomst. U dient daarbij in ieder geval het meerwerk te omschrijven en de daarmee verband houdende kosten te vermelden. Let er ook op dat u op tijd deze mededeling doet. Indien de materialen al besteld zijn of indien u de volgende dag de werkzaamheden wilt uitvoeren is dat (vaak) te laat.

Uitzondering op deze verplichting is alleen aan de orde in het geval de opdrachtgever moet begrijpen dat er extra kosten verbonden zijn aan de toevoeging/wijziging. Dit wordt de ontsnappingsclausule genoemd. Hier is in de praktijk niet snel sprake van.

Minderwerk

In het geval van minderwerk kunnen zijn er grofweg twee mogelijkheden. De eerste is dat de aannemer heeft ingestemd met een vermindering van de opdracht, waardoor kan worden aangenomen dat de aannemer ook heeft ingestemd met een vermindering van de aanneemsom. In de tweede mogelijkheid geldt dat ondanks vermindering van de werkzaamheden, de aannemer alsnog recht heeft op betaling van de volledige aanneemsom. Hierop dienen dan wel de besparingen als gevolg van het niet verrichten van de werkzaamheden in mindering te worden gebracht. Kortom: ook in dit geval kunnen de financiële negatieve gevolgen van minderwerk worden beperkt.

Conclusie

Bij meerwerk is van belang dat u als aannemer de opdrachtgever op tijd waarschuwt over het verrichten van de extra werkzaamheden én de kostenverhoging die daarmee gemoeid gaat. Betaling van het door u geleverde meerwerk staat voorop!

Even sparren over wat u in uw situatie concreet in de schriftelijke waarschuwing dient op te nemen? Mijn Advocaat staat u graag te woord.